JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

2024: Lovendringene du bør vite om

Lovendringer i 2024

2024: Lovendringene du bør vite om

Leif Martin Kirknes

Her er de viktigste lovendringene for arbeidere som gjelder fra i år.

leif.kirknes@lomedia.no

Bemanningsforetak

Bemanningsforetak har inntil i år måttet stå i et register hos Arbeidstilsynet. Nytt av året er at de nå må få en godkjennelse fra tilsynet for å drive lovlig. Kravene som må oppfylles er at bedriften sørger for likebehandling og har skriftlige arbeidsavtaler, vernetjenester og yrkesskadeforsikring. I tillegg må bedriften være registrert i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret. Det er ulovlig for virksomheter å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak som ikke er godkjent. 

Leif Martin Kirknes

Språkkrav på byggeplass

Det er nå nye språk- og informasjonskrav på norske bygge- og anleggsplasser. Det skal hindre at kommunikasjonsproblemer utgjør en sikkerhetsrisiko. Byggherreforskriften stiller krav om at all relevant skriftlig dokumentasjon skal finnes på et språk som hver enkelt arbeidstaker forstår godt. Det er også kommet nye regler om muntlige språkferdigheter. Minst en person på hvert enkelt arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk, og også på et språk som alle de andre i arbeidslaget behersker.

Leif Martin Kirknes

Arbeidstaker vs. oppdragstaker

Arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven har blitt presisert for å gjøre det enklere å skille mellom arbeidstakere og oppdragstakere. En arbeidstaker er nå definert som «alle som utfører arbeid for og underordnet en annen». Det legges vekt på om man løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon og om man er underlagt styring, ledelse og kontroll fra en arbeidsgiver. Man skal bli regnet som arbeidstaker, ikke oppdragstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig» at en er i et oppdragstakerforhold. På sikt kan resultatet bli flere faste ansettelser og færre som må være oppdragstakere og selvstendige næringsdrivende. Det gir opptjening av pensjon og feriepenger, bedre stillingsvern og rett til sykepenger.

Leif Martin Kirknes

Midlertidig ansatte

Rett til fast ansettelse for midlertidig ansatte: Fra 1. januar 2024 senkes kravet fra «mer enn fire» til «mer enn tre» år sammenhengende ansatt for å få rett til fast ansettelse. Drøfting med tillitsvalgt: Arbeidsgiver har hatt en plikt til å drøfte deltid og midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven med tillitsvalgte. Disse to ulike punktene er nå blitt samlet til ett punkt i loven, paragraf 14–14. Loven er utvidet til også å gjelde bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen. Drøftingsplikten endres fra å gjelde «årlig» til å gjelde når en av partene krever det. Ved innleie fra bemanningsforetak skal også praktisering av kravet om likebehandling drøftes.

Leif Martin Kirknes

Seksuell trakassering

Fra 1. januar 2024 presiseres det i arbeidsmiljøloven at arbeidstaker, i tillegg til vern mot trakassering, har rett til vern mot seksuell trakassering. Det innføres videre lovbestemte definisjoner av begrepene «trakassering» og «seksuell trakassering», som samsvarer med definisjonene gitt i likestillings- og diskrimineringsloven.

Leif Martin Kirknes

Verneombud

I henhold til nye regler av året skal virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha minst ett verneombud. Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. Verneombudets oppgave skal også omfatte psykososialt arbeidsmiljø. Bedrifter med minst 30 ansatte er forpliktet til å ha arbeidsmiljøutvalg. Arbeidstilsynet kan pålegge også virksomheter med færre enn 30 ansatte å opprette et arbeidsmiljøutvalg.

Leif Martin Kirknes

Nedbemanning i konsern

Arbeidsgivere som er en del av et konsern, får fra nyttår flere plikter ved nedbemanning og oppsigelser. Arbeidsgivere som må nedbemanne, har til i dag hatt en plikt til å tilby arbeidstakeren et annet passende arbeid i virksomheten. Regelendringen fra 1. januar i år innebærer at arbeidstaker også skal få rett til annet passende arbeid i andre konsernselskap. Det gjelder også for fortrinnsretten til andre ledige stillinger, som nå også kan inkludere øvrige virksomheter i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Nytt i «Norgesmodellen»

Det er kommet nye seriøsitetskrav for bygg, anlegg og renhold i den såkalte Norgesmodellen. Offentlig oppdragsgiver skal nå stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling. Og offentlig oppdragsgiver skal også stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp.

01.02.2024